Метрологиялык кызматтар

МЕТРОЛОГИЯ - илими бул өлчөөлөр, алардын биримдигин камсыз кылуу ыкмалары жана каражаттары, талап кылынган тактыкка жетүү жолдору жөнүндөгү илим.

Кыргыз Республикасында  өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салуу "өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө"мыйзам менен жүзөгө ашырылат. Бул мыйзам өлчөөлөрдүн объективдүү, анык жана салыштырылуучу натыйжаларын алууда мамлекеттин жана коомдун керектөөлөрүн камсыз кылууга, жарандардын, жеке ишкерлердин, юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын өлчөөлөрдүн анык эмес натыйжаларынын кесепеттеринен коргоого, ошондой эле эркин соодага жана илимий-техникалык прогресске көмөк көрсөтүүгө багытталган.

Өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуунун улуттук системасы өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзүү эрежелеринин жыйындысын, анын катышуучуларын жана бүтүндөй өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу системасынын иштөө эрежелерин билдирет.

Кыргыз Республикасынын Өлчөө каражаттарынын реестри   http://stkg.yorc.org/registry?search 

СИ сыноолорунун натыйжаларын таануга өтүнмө

СИ бекитүүгө арыз

Изилдөө СИ

МИ бөлүмү жөнүндө