ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПРИ

МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСТАНДАРТ

Телефон:

+996(312)661367

E-mail:

nism@nism.gov.kg

 

Башкармалык жөнүндө маалымат

 

 

Положение об Управлении систем менеджмента и ОС

А.А.А. кызматы e-mail телефон
1 Нурматов Б.А. Менеджмент тутумдарынын,шайкештикти баалоо, талдоо жана өнүгүү башкармалыгынын башчысы b.nurmatov@nism.gov.kg 0312-66-22-81
qms@nism.gov.kg
2 Айткулова М.М. Талдоо,өнүгүү жана шайкештикти баалоо бөлүмүнүн жетекчиси aytkulova.mira@mail.ru 0312-66-13-67
3 Джумагулов Э.Р. Менеджмент тутумдары бөлүмүнүн жетекчиси e.dzumagulov@nism.gov.kg 0312-66-22-81
4 Серкебаева Н.Д. Талдоо,өнүгүү жана шайкештикти баалоо бөлүмүнүн башкы адиси serkebaeva1972@mail.ru 0312-66-13-67
5 Самарбекова А.С. Менеджмент тутумдары бөлүмүнүн жетектөөчү адиси a.samarbekova@nism.gov.kg 0312-66-22-81
qms@nism.gov.kg
6 Сыргабекова А.С. Менеджмент тутумдары бөлүмүнүн 1 категориядагы адиси ai.syrgabekova@nism.gov.kg 0312-66-22-81
7 Улан кызы Акылай Талдоо,өнүгүү жана шайкештикти баалоо бөлүмүнүн 1 категориядагы адиси a.ulankyzy@nism.gov.kg 0312-66-22-81

© Центр по Стандартизации и Метрологии при Министерстве экономики КР 2016

Email: nism@nism.gov.kg Телефон: +996(312)661367